Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Học viện kinh tế và luật pháp Khabarovsk

Học viện kinh tế và luật pháp Khabarovsk là trường đại học cơ sở có diện đào tạo kinh tế-luật pháp (ХГАЭП) duy nhất tại Viễn Đông Nga, đào tạo chuyên viên có bằng tốt nghiệp cho tất cả các lĩnh vực kinh tế và luật học. Lịch sử của Học viện đã bắt đầu vào năm 1970 với việc thành lập Trường đại học kinh tế nhân dân (ХИНХ) tại thành phố Khabarovsk và vào năm 1994 nhận được quy chế học viện.

Hiện nay Học đào tạo chuyên viên ở 6 khoa theo 23 chuyên nghiệp và hơn 30 chuyên môn hóa theo lối học chính khóa và hàm thụ kể cả sử dụng các chương trình dạy học từ xa và theo thời hạn rút ngắn.

Trung tâm giao tiếp liên văn hóa

Xin giới thiệu các lớp học tiếng Nga như ngoại ngữ ngắn hạn và dài hạn.

Trung tâm có kinh nghiệm 10 năm dạy học tiếng Nga như ngoại ngữ và giới thiệu hai loại lớp:

 • Tiếng Nga, văn hóa và truyền thống
 • Tiếng Nga cho nhà kinh doanh


 • Tất cả mọi chương trình phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia.
  Chúng tôi giới thiệu 5 trình độ tiếng Nga:
 • Sơ cấp
 • Cơ sở
 • Trung bình
 • Cao cấp
 • Các buổi học bao gồm càc khía cạnh sau: kỹ năng nói, nghe, đọc, viết và ngữ phàp.

  Phương cách dạy học:
 • Trò chơi đóng vai và đối thoại
 • Băng ghi âm và ghi hình
 • Chương trình vi tính hiện đại
 • Bài đọc chính thức
 • Thời gian lên lớp: 1-2 học kỳ, 20 tiếng/ tuần (thứ 2- thứ 6). Có theể học theo kế hoạch cá nhân.
  Khi học xong thì bạn phải thi kiểm tra trình độ biết Nga như ngoại ngữ (trình độ cơ sở, trình độ I,trình độ II)
  Trung tâm giao tiếp liên văn hóa

  Học viện kinh tế và luật pháp Khabarovsk

  Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
  Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
  NTML – mã dẫn chứng:
  <a href="">Học viện kinh tế và luật pháp Khabarovsk</a>
  Tìm kiếm
  Tìm kiếm mở rộng


  quan trọng
  Các tiền
  FAQ
  Mới
  Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

  Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

  Федеральный портал "Российское образование"

  ЕДИНОЕ ОКНО
  доступа к образовательным ресурсам
  Библиотека учебных ресурсов


  © 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
  Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.