Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Cơ cấu tổ chức nhà nước

Cơ cấu tổ chức LB

Phù hợp hiến pháp LBNga - Nga nhà nước pháp luật dân chủ với hình thức cộng hoà quản lý.

LBNga có biểu tượng quốc gia, là những nét đặc trưng quốc gia ,mô tả, được luật pháp quy định.

Cơ cấu LB của LBNga được thiết lập trên toàn vẹn nhà nước thống nhất hệ thống chính quyền nhà nước ,phân định đối tượng quản lý và toàn quyền giữa các tổ chức chính quyềnnhà nước LBNga và các tổ chức chính quyền nhà nước chủ của LBNga , bình đăng, tự quyết,của các dân tộc LBNga.

Ngôn ngữ quốc gia trên toàn lãnh thổ LBNga là tiếng Nga .

LBNga bảo đảm toàn dân tộc quyền giữa gìn tiếng mẹ đẻ , tạo điều kiện để nghiên cứu và phát triển.

Cơ cấu lãnh thổ

LBNga bao gồm các cộng hòa, Khu tự trị, các tỉnh,các thành phố, tỉnh tự trị, khu tự trị- Quyền bình đẳng của LBNga.

Cộng hòa (quốc gia) nằm trong thành phần LBNga có hiến pháp và luật pháp.

Quy chế cộng hòa được hiến pháp LBNga xác định và hiến pháp cộng hòa.

Các cộng hòa có quyền lập ngôn ngữ quốc gia của mình.Trong các cơ quan nhà nước, các cơ quan địa phương tự quản ,các cơ quan nhà nước của cộng hòa sử dụng trang phục với ngôn ngữ quốc gia LBNga.

Khu, tỉnh, thành phố, tỉnh tự trị , khu tự trị nhân tố của LBNga.

Quy chế các nhân tố được hiến pháp LBNga xác định và điều lệ khu, tỉnh,thành phố,khu tự trị , được cơ quan luật pháp áp dụng., phù hợp với nhân tố của LBNga.

Chính Quyền

Tổng thống LBNga là người đứng đầu nhà nước Nga. Tổng thống là người bảo đảm hiền pháp và Tổng tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang LBNga. Tổng thống được công dân LBNga bầu nhiệm kỳ 4 năm.

Hội nghị LB - Nghị viện LBNga là cơ quan đại diện và luật pháp của chính quyền ở Nga. Hội nghị LB gồm 2 viện - Xô viết LB và Duma.

Chính phủ LBNga thực hiện hành pháp ở LBNga .Chính phủ LBNga gồm ; thủ tướng, phó thủ tướng , các bộ trưởng.
Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Cơ cấu tổ chức nhà nước</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.