Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Dân số

Số dân

   

Tổng dân số Nga ,theo đánh giá gần đây ;134.000.000 người.

73,1% (97.954.000) Sống ở thành phốvà thị trấn dạng thành phố:
Tại Matcơva;9.269000 người , ngoại ô;6.900.000 người,
Tại Xanh phêtecbua;5.897.000 người, Tỉnh Leningrat;2.350.000 người.

Phân bố dân cư

Đặc biệt việc phân bố dân cư Nga có 2 dạng di cư lãnh thổ.

Tại khu vực Bắc nước Nga, chiếm 2/3 lãnh thổ, sống chỉ 1/15 dân số -gần10 triệu người. Đó làvùng dân di cư;khu di cư riêng biệt và các nhóm rời rạc của các đảo nhỏ , trên các khoảng bao la của đài nguyên và Tai-ga. Ví dụ;Khu tự trị Evinki cự ly bình quân giữa các khu dân cư là 180 km.

Khu vực dân cư dày đặc chiếm một phần châu Âu, nam Xibi và viễn Đông .Khu vực này dược gọi là khu vực phân chia chính chiếm 1/3 lãnh thổ, tập trung hơn93% dân số Nga. Ở đây có nhiều thành phố lớn,hầu như sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

Dân tộc

           
Nga (РУС)     Tamarư (РУС)     Xưgan (РУС)     Bashkir (РУС)

Phần lớn dân số Nga (88%) thuộc dân tộc ngữ hệ ngôn ngữ ấn âu, cơ bản nhóm Xlavian Nga, chiếm 81% dân số Nga, còn 4% đến Ukraina và Belarus.

Đại diện các nhóm khác của đại gia đình Ấn âu nhiêu nhất là Ỗcetiavà Đức đồng thời con số đó giảm đi so sánh từ năm 1985 lưu vong ở Đức.

Nhóm tiếp theo về số lượng ngữ hệ ngôn ngữ - Altai (gần 12 triệu người), chủ yếu các dân tộc Tyuếc (11,2 triệu người). Dân tộc lớn nhất sau dân tộc Nga -Tắcta (5,5 triệu người), иTắcta chính sống gần 1,8 triệu người, gần Baski 1,1triệu người, còn lại được phân chia theo lãnh thổ Uran, vùng Vôvga, Xibiri.

Nhóm tiếp theo về số lượng là dân tộc Tyuếc - Chubas (1,8 triệu người) và Baski (1,3 triệu người), sống chủ yếu trong giới hạn của cộng hoà (908 nghìn Chubas và 864 nghìn Baski). Như vậy nhóm dân tộc Tyuếc nhiều nhất tập trung ở vùng Uran-Vonga. Dân tộc Tuyếc khác phân bổ theo Nam Xibiri ( Altai, Sôrec,Khaca, Tuvixư )cho đến tận Viễn đông (Iacút).

           
Antai (РУС)     Buriat (РУС)     Kôriat (РУС)     Chuchi (РУС)

Tiếp theo các dân tộc Bắc Cáp cazơ: Kumưki,Nôgai,Karachep, Balka.

Dọc biên giới Kazaxtan, trong các khu vực Nam Xibiri, Uran và vùng Vônga, cư trú của dân Kazac.

Các dân tộc đại gia đình Uran-Iukazi , nhóm Fino-Ugôr, sống chủ yếu ở Uran-Vonga và phía Bắc phần châu âu của Nga. Dân tộc lớn nhất trong số dân tộc đó là;-Môđôvi, gần 1 triệu người trong đó chỉ 1/3 sống trong khu vực cộng hoà ,còn lại -trên các lãnh thổ các khu vực Uran- Vônga.

Các dân tộc Bắc cápkazơ định cư phần lớn tập trung chủ yếu trên lãnh thổ Bắc Capkazơ.

           
Chenia (РУС)     Đagextan (РУС)     Kabardin (РУС)     Ôxetia (РУС)

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ quốc gia LBNga trên toàn bộ lãnh thổ là tiếng Nga. Đồng thời, Nga là quốc gia nhiều dân tộc, bảo đảm quyền lợi cho các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Nga ,Gữi gìn tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện đẻ nghiên cứu và phát triển. Đồng thời đánh giá theo tài liệu thống kê 86,6% dân số có nhiều dân tộc Nga coi tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ, còn 97,7% thông thạo tiếng mẹ đẻ.


Ảnh:
http://www.uspenka.opalev.ru; http://www.eva.ru/; http://russian-union.ru/; http://www.bashkortostan450.ru/;
http://www.culturemap.ru/; http://www.ruvr.ru/; http://www.gopun.com/; http://folkler.ru/; http://russia.rin.ru/;
http://mozkab.narod.ru/; http://forum.eastbazar.info/; http://owl.pp.ru/

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Dân số</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.