Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Hệ thống chính trị của Nga

Hệ thống chính trị của Nga do hiến pháp Nga xác định, áp dụng bỏ phiếu toàn dân ngay 12/ 12/ 1993. Trong hiến pháp đặt nguyên tắc phân chia chính quyền trong việc thực hiện pháp luật và tư pháp.

Chính quyền hành pháp

Ở Nga chính phủ LBNga thực hiện hành pháp. Chính phủ LBNga gồm chủ tịch chính phủLBNga, Phó chủ tịch chính phủ LBNga, và liên bộ .

Tổng thống LBNga lậpvăn phòng nội các và sự nhất trí của Duma bổ nhiệm Thủ tướng chính phủ LBNga . Trước khi bầu cử tổng thống LBNga Chính phủ LBNga từ nhiệm.

Chính quyền lập pháp

Hội nghị LB - Nghị viện LBNga - là cơ quan đại diện và luật pháp của chính quyền.

Hội nghị LB gồm 2 viện - Xôviết LB và Duma Trong Xôviết LB 2đại diện mỗi đại diện chủ LBNga, một đại diện và hành pháp của tổ chức chính quyền nhà nước. Viện Duma gồm 450 đại biểu và được bầu bầng cách bỏ phiếu công khai nhiệm kỳ 4 năm.

Hội nghị LB là cơ quan tổ chức thường xuyên.

Chính quyền tư pháp

Cơ quan tư pháp ở Nga do toà án thực hiện. Chính quyền tư pháp độc lập và hoạt động không lệ thuộc vào quyền lập pháp và hành pháp. Hệ thống tư pháp Nga bao gồm toà án LB,toà hiến pháp và quan toà hoà giải.

Lãnh đạo hệ thống tư pháp:

  • Toà hiến pháp LBNga;
  • Toà án tối cao LBNga;
  • Toà án trọng tài cao nhất LBNga.

Toà hiến pháp LBNga là cơ quan tư pháp kiểm soát hiến pháp. Cơ quan thừa nhận bảo vệ nền tảng chế độ hiến pháp, quyền cơ bản và tự do của con người và công dân, bảo đảm quyền lực tối cao và hiệu quả của hiến pháp LBNga trên toàn lãnh thổ nước Nga.

Toà án tối cao LBNga Là cơ quan tư pháp cao nhất về dân sự, hình sự, hành chính,,toà án xét xử của quyền xử án chung.

Toà án tối cao LBNgathực hiện giám sát tư pháp veef hoạt động củatoà án của quyền xử án chung , bao gồm toà án quân sự và toà án đặc biệt liên bang.

Toà án tối cao LBNga là bậc xét xử cao nhất liên quan với toà án tối cao Cộng hoà, toà án tỉnh , thành phố giá trị liên bang, toà án khu tự trị ,toà án quân sự quân khu, hạm đội và các độn vị vũ trang.

Toà án trọng tài cao nhất LBNga là Cơ quan tư pháp giải quyết tranh chấp kinh tế và các công việc khác thực hiện theo luật pháp liên bang dạng tố tụng giám sát tư pháp về hoạt động và lý giải các vấn đề thực tiễn tư pháp.

Hệ thống bầu cử

Hệ thống bầu cử của Nga bảo đảm toàn bộ công dân tự do lựa chọn và trưng cầu dân ý , cũng như bảo vệ nguyên tắc dân chủ và mức quyền lựa chọn và quyền tham gia trưng cầu dân ý.

Phù hợp với hiến pháp tại LBNga thừa nhận đa dạng chính trị , nhiều đảng phái. Xuất phát từ nguyên tắc hiến phápnhà nước bảo lãnh đảm quyền bình đăng chính đảng trước pháp luật không lệ thuộc vào việc bày tỏ trong các văn kiện sáng lập và trong các chương trình của hệ tư tưởngmục đích và nhiệm vụ.

Nhà nước bảo đảm chấp hành các quyền và quyền lợi pháp luật chính đảng.


Các nguồn :
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Hệ thống chính trị của Nga</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.