Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Chương trình có phương pháp tại Đại học bách khoa bang St. Petersburg

11.11.2014 21:44

Ở Việt Nam, ngày của tiếng Nga và giáo dục, trong đó có được thông qua các nghiên cứu khác nhau giáo dục, văn hóa, khu vực và các sự kiện triển lãm và trình bày. Các sự kiện lớn tiếp theo là hội thảo ngày có phương pháp của St. Petersburg Đại học Bách khoa Nhà nước (STU), mở cửa trong RCSC tại Hà Nội vào ngày 10 tháng Mười Một. Tất nhiên Năm ngày trên RCT dạy và học chủ yếu dành cho những trường đó, vì một lý do này hay cách khác đã không tham gia vào hai cuộc hội thảo về phương pháp trước đó được tổ chức tại Việt Nam và đại diện các chuyên gia Nga.

Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 11 ở định dạng của một cuộc thảo luận chung và tổng hợp các công việc trong cùng một ngày của khóa học sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn.

Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.