Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

DIỄN ĐÀN "NGÀY KHOA HỌC NGA TẠI VIỆT NAM"

30.09.2014 14:49

22 tháng 10 năm 2014, Hà Nội

NGƯỜI THAM DỰ ĐƯỢC PHÉP

- Tham gia vào các hoạt động của Diễn đàn, bao gồm lễ khai mạc chính thức, phiên họp toàn thể, hội nghị bàn tròn, trao đổi biên bản và các hoạt động khác theo chương trình.

- Công bố tóm tắt bài phát biểu, bài thuyết trình và / hoặc tài liệu thông tin về người tham gia trong tài liệu tổng hợp.

- Bố trí các tài liệu thông tin về người tham gia trên trang web chính thức của sự kiện;

- Tổng hợp các tài liệu trên cơ sở tiếng Nga và tiếng Việt.

- Cung cấp dịch đồng thời và dịch đuổi trong thời gian diễn ra các hoạt động của diễn đàn.

- Nghỉ giải lao và ăn trưa theo chương trình.

- Cung cấp tài liệu cho bài báo cáo và/hoặc bài thuyết trình.

www.inno-russia.com

Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.