Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông

20.03.2014 11:15

Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông là nơi tập trung tâm trí tuệ độc nhất bao gồm cơ sở hạ tầng đại học theo tiêu chuẩn quốc tế và quá trình đào tạo cán bộ có trình độ mang tính chất đổi mới trong nghiên cứu và giáo dục. Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông Trường là trung tâm nền tảng về giao lưu khoa học cho cộng đồng chuyên gia Nga và quốc tế, đồng trường thời tích cực tham gia quá trình phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa của vùng Viễn Đông/LB Nga. Hiện nay Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông được xem như là một cơ sở thuận lợi để xây dựng quan hệ với những tổ chức tiên tiến trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và đào tạo có tính chất sáng tạo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hơn nữa Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông là trường có uy tín hàng đầu trên toàn cầu về các công trình nghiên cứu khoa học có tính sáng tạo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong biên chế của Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông có 9 Trường chính hiện đang thực hiện 150 chương trình giáo dục, đào tạo các ngành nghề có triển vọng về kỹ thuật và đào tạo nhóm các nhà quản lý có khả năng thực hiện dự án lớn trong khuôn khổ nền kinh tế khu vực.

Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông được thành lập trên cơ sở hội nhập hai mô hình. Thứ nhất là mô hình trường đại học nghiên cứu hiện đại tham dự trong việc trao đổi những kiến thức tiên tiến nhất và chuyên gia giỏi nhất của thế giới. Thứ hai là kinh doanh giáo dục, bảo đảm việc phát triển một cách cạnh tranh giữa các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc gia.

Đặc điểm của trường là: hợp tác với những tổ chức giáo dục và nghiên cứu sáng tạo ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cơ sở hạ tầng hiện đại độc nhất ở Nga bao gồm cả hòn đảo diện tích 800 nghìn mét vuông phục vụ cho việc trao đổi sang kiến, sinh hoạt tiện nghi và sống an toàn. Nhờ tính sáng tạo của quá trình giáo dục và nghiên cứu, sự linh hoạt trong các hoạt động đào tạo với hàng loạt các chương trình giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn mới ở cấp độ của các trường hàng đầu thế giới, cũng như việc phát triển trình độ khoa học của cán bộ, giáo viên nhà trường hay các hoạt động khoa học, Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông chiếm vị trí xứng đáng trong bảng xếp hạng quốc tế. Theo Cương lĩnh phát triển, trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông đến năm 2019 phải vào Top 300 trường hàng đầu trên Bảng xếp hạng QS.

http://www.dvfu.ru

Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.