Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Thời gian để nghiên cứu ở Nga!

18.03.2013 12:22

Từ 8 đến 17 tháng ba tại Việt Nam thực hiện một loạt các sự kiện giáo dục để thu hút các công dân trẻ tại các trường đại học Nga. Trong thời gian này, tại các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Hải Dương, Ninh Bình tổ chức bốn Thế vận hội, hai sự kiện hướng nghiệp "Career Day" và triển lãm giáo dục liên quan đến 23 trường đại học. Đồng tổ chức của hành động, được thực hiện mỗi năm trong 5 năm qua, nói về Rossotrudnichestvo và Viện Cơ Khí Điện Moscow.


http://vnm.rs.gov.ru/

Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.