Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Chương trình họp báo

13.04.2010 16:45
Phiên dịch:Phùng Trọng Toản

Những người phát biểu:

- Lavrevev Alexei Iurevich- Tham tán ĐSQ LB Nga tại Việt Nam, Giám đốc TTKHVH Nga tại Hà Nội;
-Bazưleva Inna Igorevna-Tổng Giám đốc cơ quan Liên bang "Interobrazovznhie"-"Giáo dục quốc tế" thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học Nga;
-Dobrovolxkyi Andrei Venhiaminovich- Tổng Giám đốc "INCORVUZ-XXI";
-Petrovxkaia Tachiana Xemionovna- Hiệu trưởng Trưởng Đại học giáđ dục quốc tế c̉a Trưởng ĐHTH bách khoa TP Tomxk;
- Hiệu trưởng các trưởng đại học khác.
-Giới thiệu cuốn sách "Nền kinh tế mới. Bức chân dung đổi mới c̉a nước Nga".


GIÁO DỤC DAI HỌC CỦA NƯỚC NGA HIỆN NAY
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.