Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Kiểm tra hải quan

Khi qua biên giới Nga các bạn không phải lệ thuộc vào giao thông, khi tiến hành nhập cảnh vào lãnh thổ Liên Bang Nga cần phải điền đầy đủ vào thẻ hải quan.

Thẻ hải quan là giấy tờ chứa những thông tin về công dân nước ngoài nhập cảnh vào Liên Bang Nga cũng như phục vụ việc kiểm tra họ trong thời gian tạm trú ở Liên bang Nga.

Những mẫu thẻ hải quan được cấp cho công dân nước ngoài nhập cảnh vào Liên Bang Nga miễn phí bởi những cá nhân có chức vụ của các cơ quan kiểm tra kiều dân (biên giới) hoặc bởi người đại diện của các tổ chức có các dịch vụ vận chuyển công dân nước ngoài nhập cảnh vào Nga.

Mẫu thẻ hải quan зđược điền đầy đủ bằng tiếng Nga. Trong trường hợp, nếu như các bạn không biết tiếng Nga cho phép điền đầy đủ thông tin về bản thân bằng các chữ của bảng chữ cái la tinh phù hợp với những dữ liệu đưa ra trong giấy tờ, chứng minh thư nhân dân.

Thẻ hải quan đã được điền đầy đủ sẽ được trình cho nhân viên hải quan (đối với hành khách quá cảnh - để sang nước khác), nhân viên hải quan kiểm tra những thông tin đã được điền vào thẻ, đánh dấu ngày qua biên giới và đưa các dữ liệu phù hợp vào các căn cứ điện tử.

Trong trường hợp làm hỏng hoặc làm mất thẻ hải quan Вnhất định các bạn phải thông báo thông tin này đến cơ quan khu vực gần nhất của Cục hải quan liên bang tại điểm phát hiện trong vòng 3 ngày. Ở đó khi trình các giấy tờ, trên cơ sở đó, các bạn đã nhập cảnh vào Nga sẽ được cấp bản saothẻ hải quan miễn phí.

Khi rời khỏi Liên Bang Nga nhất thiết phải nộp thẻ hải quan cho người có chức vụ của cơ quan kiểm tra hải quan tại trạm cho phép qua biên giới quốc gia của Liên Bang Nga.

Đồng thời các bạn cần phải nhớ rằng:
Phù hợp với luật Liên Bang Nga thì các bạn nhất thiết phải đăng ký điểm tạm trú trong vòng 3 ngày. Việc đăng ký được thực hiện bởi các tổ chức nội vụ khu vực.
Nếu như các bạn cần gia hạn thời hạn cư trú tại Nga, thì phải gọi đến cơ quan nội vụ khu vực tại điểm các ban đăng ký tạm thời.

Những tài liệu pháp lý chuẩn mực được quy định thể chế nhập cảnh vào lãnh thổ Nga và xuất cảnh khỏi lãnh thổ Nga :
Nguyên tắc tiến hành thống kê hải quan những người nước ngoài và những cá nhân không có quốc tịch ở Liên Bang Nga.
Nguyên tắc cung cấp cho người nước ngoài và cá nhân không có quốc tịch những thông tin về sự khẳng định việc cư trú của mình tại Liên Bang Nga

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Kiểm tra hải quan</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.