Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Nguyên tắc đưa thông tin về khẳng định việc cư trú ở Liên Bang Nga cho công dân nước ngoài và cá nhân không có quốc t

1. Những nguyên tắc hiện nay xác định thể chế đưa những thông tin khẳng định việc tạm trú của họ ở Liên Bang Nga (sau đây gọi là thông tin) cho người nước ngoài và người không có quốc tịch (sau đây gọi là người nước ngoài) phù hợp với điểm 9 của điều 6 và điểm 6 của điều 8 của Luật Liên Bang "Về quyền địa vị của người nước ngoài ở Liên Bang Nga".

2. Thông tin được điền đầy đủ bằng tay hoặc là sử dụng phương tiện kỹ thuật (đánh máy, máy tính) bằng tiếng Nga. Khi điền thông tin không được phép sử dụng từ viết tắt, chữ viết tắt và sửa chữa.

3. Thông tin được chuyển đến bởi:

chính bản thân người nước ngoài đủ 18 tuổi, hoặc là chuyển bằng đường bưu điện trong quy chế đã được thiết lập bởi các nguyên tắc này;

bố hoặc mẹ hoặc là người đại diện pháp lý khác có quan hệ với người nước ngoài chưa đủ 18 tuổi, theo quy chế đã nêu.

4. Thông tin được người nước ngoài chuyển đến cơ quan khu vực của Cục hải quan Liên Bang theo điểm nhận cấp phép tạm trú hoặc là dạng cư trú.

Người nước ngoài cư trú tạm thời ở Liên Bang Nga tự mình chuyển thông tin khi trình giấy tờ chứng minh bản thân và được Liên Bang Nga công nhận cũng như giấy phép cư trú tạm thời.

Người nước ngoài thường trú ở Liên Bang Nga tự mình chuyển thông tin hoặc thiết lập quy chế gửi bằng đường bưu điện khi trình giấy tờ chứng minh bản thân và được Liên Bang Nga công nhận cũng như giấy phép cư trú tạm thời.

5.Trong trường hợp người nước ngoài thay đổi vị trí cư trú ở Liên Bang Nga trong quy chế đã được thiết lập bởi luật Liên Bang Nga, thì thông báo sẽ được đưa đến vị trí cư trú mới, còn trong trường hợp người nước ngoài vắng mặt tại điểm cư trú theo điểm thống kê người nước ngoài tại nơi cư trú.

6. Khi tiếp nhận thông báo của người có chức vụ thẩm quyền của tổ chức khu vực của Cục hải quan Liên Bang sẽ kiểm tra độ chính xác của thủ tục thông báo và có các giấy mời hay không.

7. Khi tiếp nhận thông báo, nhân viên của tổ chức thông tin bưu điện liên bang kiểm tra độ khớp của các thông tin trong giấy tờ chứng minh bản thân của người nước ngoài và được Liên Bang Nga công nhận và trong dạng cư trú của công dân nước ngoài, những tin tức nêu trong thông báo.

8. Việc tiếp nhận thông báo khẳng định chữ ký của người có chức vụ thẩm quyền của tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang hoặc là nhân viên của tổ chức thông tin bưu điện liên bang trong mẫu thông báo và phần bìa của mẫu thông báo. Phần bìa của mẫu thông báo còn lại là của người nước ngoài.

9. Khi gửi thông báo bằng đường bưu điện, tổ chức thông tin bưu điện liên bang tiến hành tiếp nhận từ người nước ngoài và gửi thông báo bằng thư với ý nghĩa thông báo tới tổ chức khu vực phù hợp thuộc Cục hải quan Liên Bang cũng như trong thể chế hoàn trả cho người nước ngoài được thiết lập ở phần bìa của mẫu thông báo.

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Nguyên tắc đưa thông tin về khẳng định việc cư trú ở Liên Bang Nga cho công dân nước ngoài và cá nhân không có quốc t</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.