Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Nguyên tắc tiến hành đăng ký hải quanôch những công dân nước ngoài và những cá nhân không có quốc tịch ở Liên Bang N

I. Tình hình chung

1. Nguyên tắc hiện hành phù hợp với luật Liên Bang "Về đăng ký hải quan cho những người nước ngoài và những cá nhân không có quốc tịch ở Liên Bang Nga" (dưới đây gọi là Luật Liên Bang) sẽ thiết lập quy chế tiến hành đăng ký hải quan cho người nước ngoài và những người không có quốc tịch ở Liên Bang Nga.

2. Trong những nguyên tắc hiện hành, việc hiểu "người nước ngoài" bao gồm cả việc hiểu "người không có quốc tịch" ngoại trừ những trường hợp đã được những nguyên tắc hiện hành xem xét trước.

II. Việc đăng ký và huỷ bỏ đăng ký cư trú cho người nước ngoài

3. Người nước ngoài tạm trú hoặc là thường trú ở Liên Bang Nga có quyền sử dụng nhà ở nằm trong lãnh thổ Liên Bang Nga, để tiến hành đăng ký cư trú, tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang sẽ trực tiếp đưa đơn đăng ký cư trú, đã được thiết lập ở dạng (dưới đây gọi là đơn đăng ký) tại nơi tìm ra địa chỉ nhà ở của người nước ngoài hoặc của người không có quốc tịch.

4. Trong đơn đăng ký, người nước ngoài cần đưa ra những thông tin sau:

а) Họ, tên, nước;

б) Ngày sinh;

в) Quốc tịch;

г) Dạng và các thông tin (sêri, số, ngày và nơi cấp, thời hạn có hiệu lực) của giấy tờ chứng minh bản thân và được Liên Bang Nga công nhận (dưới dây gọi là - giấy tờ, chứng minh bản thân người nước ngoài);

д) Dạng và các thông tin của giấy tờ khẳng định quyền cư trú ở Liên Bang Nga;

е) Địa chỉ, nơi người nước ngoài yêu cầu đăng ký;

ж) Những giấy tờ khẳng định quyền sử dụng nhà ở phù hợp với luật Liên Bang Nga;

з) Địa chỉ đăng ký theo điểm cư trú cuối cùng.

5. Khi người nước ngoài có 02 hoặc nhiều hơn nhà ở nằm ở lãnh thổ Liên Bang Nga, trong đơn đăng ký cũng được nêu thông tin về những chỗ ở này.

6. Đơn đăng ký được điền đầy đủ từng người nước ngoài được đăng ký cư trú.

Đơn đăng ký cho người dưới 18 tuổi hoặc là người nước ngoài không có năng lực sẽ được cấp cho bố mẹ của họ hoặc là một người đại diện pháp lý nào đó thay mặt họ.

Khi đưa đơn đăng ký cho người dưới 18 tuổi hoặc là người nước ngoài không có năng lực, trong đơn đăng ký cũng nêu những thông tin về người đại diện pháp lý (bố mẹ, con nuôi, người đỡ đầu, người bảo trợ) của người nước ngoài.

7. Mẫu đơn đăng ký được điền đầy đủ bằng tay hoặc là sử dụng các phương tiện kỹ thuật bằng tiếng Nga. Khi điền mẫu không được phép sửa chữa, sử dụng chữ viết tắt, từ viết tắt và công cụ lược bỏ.

8. Người nước ngoài xuất trình đơn đăng ký đồng thời với:

а) Giấy tờ chứng minh bản thân người nước ngoài;

б) Dạng cư trú hoặc là giấy phép cư trú tạm thời;

в) Những giấy tờ khẳng định quyền sử dụng nhà ở phù hợp với Luật Liên Bang Nga (hợp đồng, giấy chứng nhận về quyền sở hữu hoặc giấy tờ khác) và bản phô tô các giấy tờ đó.

9. Người không có quốc tịch xuất trình cùng với đơn đăng ký nhà các loại giấy tờ sau:

а) Dạng cư trú hoặc giấy phép cư trú tạm thời;

б) Những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng nhà ở phù hợp với luật Liên Bang Nga (hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc các giấy tờ khác) và bản phô tô các giấy tờ đó.

10. Nếu như không đệ trình được giấy tờ nào đã nêu tại điểm 8 và 9 của Nguyên tắc này, thì việc tiếp nhận đơn đăng ký sẽ không được tiến hành cho đến khi đệ trình được tất cả những giấy tờ này.

11. Khi được người có chức vụ của tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang tiếp nhận đơn đăng ký sẽ kiểm tra tất cả những giấy mời cần thiết của cá nhân đó và tính chính xác của việc ghi đầy đủ vào đơn đăng ký.

Giấy tờ chứng minh bản thân người nước ngoài và những bản gốc các loại giấy tờ khẳng định quyền sử dụng nhà ở phù hợp với luật Liên Bang Nga phải trả lại, còn bản phô tô giấy tờ chứng minh quyền sử dụng nhà ở được ghép vào đơn đăng ký.

12. Để đăng ký cư trú phải thu thuế quan nhà nước phù hợp với luật Liên Bang Nga.

Biên lai thanh toán thuế quan nhà nước được trao cho người nước ngoài tại tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang.

13. Người có chức vụ của tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang thông qua đơn đăng ký, trong ngày đó sẽ đánh dấu vào dạng cư trú hoặc là giấy phép tạm trú, và cả vào đơn đăng ký. Giấy phép tạm trú cho người nước ngoài được làm ở dạng đánh dấu mẫu quy định trong giấy tờ chứng minh bản thân người nước ngoài, đánh dấu đăng ký cư trú đã trình trong giấy tờ đã nêu.

14. Người nước ngoài có quy chế của người tị nạn khi làm giấy phép tạm trú thì đánh dấu đăng ký vào điểm cư trú đã trình trong giấy chứng nhận của người tị nạn.

15. Hình thức đánh dấu đăng ký (huỷ bỏ đăng ký) theo điểm cư trú hoặc và trình tự đánh dấu đó được quy định bở Bộ nội vụ Liên Bang Nga.

16. Huỷ đăng ký cư trú của người nước ngoài được thực hiện trong những trường hợp sau:

а) Người nước ngoài đăng ký cư trú ở một điểm khác - trên cơ sở phần bìa của đơn đăng ký;

б) Việc đình chỉ quyền sử dụng nhà ở của người nước ngoài trên cơ sở luật Liên Bang đã đề ra, - trên cơ sở của giấy tờ khẳng định sự đình chỉ quyền sử dụng nhà ở trên cơ sở Luật Liên Bang Nga đã đề ra đối với người nước ngoài;

в) Việc đình chỉ quyền thường trú hoặc tạm trú ở Liên Bang Nga đối với người nước ngoài trên cơ sở giấy tờ khẳng định sự tương đồng của dạng cư trú hoặc giấy phép tạm trú hoặc là hết thời hạn hiệu lực của dạng cư trú hoặc là giấy phép tạm trú;

г) Quyết định của toà án về sự thú nhận việc đăng ký của công dân nước ngoài tại điểm cư trú không có thực sẽ có hiệu lực - trên cơ sở cam đoan trong trình tự quy định của bản phôtô có hiệu lực quyết định của toà án về sự thú nhận việc đăng ký cư trú không có thực của người nước ngoài;

д) Người nước ngoài chết ở Liên Bang Nga hoặc là quyết định của toà án có hiệu lực về việc thú nhận của công dân nước ngoài đang sống ở Liên Bang Nga chưa từng biết đến sự vắng mặt hoặc là công bố về cái chết của họ - trên cơ sở của giấy chứng nhận về cái chết hoặc là cam đoan trong trình tự quy định của bản phô tô quyết định của toàn án có hiệu lực về việc thú nhận của công dân nước ngoài đang sinh sống ở Liên Bang Nga chưa từng biết đến sự vắng mặt hoặc là thông báo về cái chết của họ.

17. Khi huỷ bỏ đăng ký cư trú của người nước ngoài trên cơ sở các tiểu mục "d" và "đ"của điểm 16 của Nguyên tắc này, các giấy tờ phù hợp có thể là được trình bởi các cá nhân có liên quan và các pháp nhân.

18. Khi đăng ký cư trú ở điểm khác cho người nước ngoài, tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang tại điểm có nhà ở khác mà người nước ngoài đã nêu trong vòng 3 ngày làm việc nhất định phải gửi phần bìa của đơn đăng ký nơi ở khác tới tổ chức khu vực của Cục hải quan Liên Bang tại nơi có để cố định các thông tin cần thiết trong hồ sơ đăng ký và huỷ bở đăng ký cư trú cho người nước ngoài.

19. Tổ chức khu vực Cục hải quan Liên Bang Nga không muộn hơn 1 ngày làm việc sau khi thực hiện đăng ký cư trú của người nước ngoài sẽ cố định trong hồ sơ đăng ký của mình những thông tin về vị trí của trú của người nước ngoài.

Tổ chức khu vực của Cục hải quan Liên Bang tiến hành đăng ký cư trú cho người nước ngoài hoặc là huỷ đăng ký cư trú cho người nước ngoài sẽ đưa thông tin cần thiết vào hệ thống thông tin của thống kê hải quan quốc gia.

III. Tiến hành thống kê nơi cư trú hoặc huỷ bỏ thống kê nơi cư trú của người nước ngoài

20. Người nước ngoài đã tạm trú ở Liên Bang Nga, thường trú hoặc là tạm trú ở Liên Bang Nga khi có nơi ở không phải là nơi ở (cư trú là như nhau, nhất thiết tiến hành thống kê nơ ở ngoại trừ các trường hợp đã được xem xét trước ở điểm 6 của điều 20 Luật Liên Bang.

Người nước ngoài sống tạm thời hoặc cư trú tạm thời ở Liên Bang Nga, sau 3 ngày làm việc từ ngày đến nơi cư trú phải thống kê nơi cư trú.

Người nước ngoài thường trú ở Liên Bang Nga, sau 7 ngày làm việc kể từ ngày đến nơi cư trú phải thống kê nơi cư trú.

21. Việc nhận thông báo theo mẫu quy định về việc có mặt của nười nước ngoài hoặc là người không có quốc tịch tại nơi cư trú (trước đây gọi là thông báo về sự có mặt) là cơ sở để đăng ký cư trú cho người nước ngoài.

22. Thời hạn thông báo về sự có mặt có thể được trình trực tiếp hoặc là qua đường bưu điện đến tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang cho phía tiếp nhận theo quy định của Luật Liên Bang.

23. Trong thông báo về sự có mặt, phía tiếp nhận hoặc là người nước ngoài cần phải nêu các thông tin sau:

а) Về cá nhân phải thống kê:

Họ, tên, nước;

Quốc tịch (quốc tịch);

Ngày và nơi sinh;

Giới tính;

Tình trạng và các vấn đề liên quan (seri, số, ngày cấp và thời hạn hiệu lực) của giấy tờ chứng minh bản thân người nước ngoài;

Tình trạng và các vấn đề liên quan của giấy tờ chứng minh quyền cư trú ở Liên Bang Nga;

Mục đích nhập cảnh;

Nghề nghiệp;

Ngày nhập cảnh vào Liên Bang Nga;

Sêri và số thẻ hải quan;

Thời điểm tuyên bố cư trú;

Địa chỉ nơi cư trú;

б) Về cá nhân thể hiện với tư cách là phía tiếp nhận:

Họ, tên, nước;

Tình trạng và các vấn đề liên quan: (sêri, số, ngày cấp, thời hạn hiệu lực) của giấy tờ chứng minh bản thân;

Địa chỉ nơi cư trú.

24. Trong trường hợp nếu như tổ chức là phía tiếp nhận, trong thông báo về việc có mặt ngoại trừ những thông tin đã được nêu ở tiểu mục "a" của điểm 23 của Nguyên tắc này, sẽ nêu các thông tin sau:

а) Họ, tên, nước cá nhân chịu trách nhiệm của tổ chức;

б) Tình trạng và các vấn đề liên quan (seri, số, ngày cấp, thời hạn hiệu lực) của giấy tờ chứng minh bản thân cá nhân chịu trách nhiệm của tổ chức;

в) Địa chỉ mơi ở của cá nhân chịu trách nhiệm của tổ chức;

г) Tên tổ chức;

д) Địa chỉ chính thức của tổ chức;

е) Mã số thuế của tổ chức.

25. Phía tiếp nhận tạm thời đồng ý đối với người nước ngoài thể hiện việc ký chứng thực ở mặt sau của thông báo vế sự có mặt, còn đối với tổ chức tiếp nhận người nước ngoài, chữ ký đó gắn chặt với con dấu của tổ chức đã nêu.

26. Người nước ngoài viết đầy đủ vào tờ thông báo về sự có mặt để trình cho phía tiếp nhận giấy tờ chứng thực bản thân người nước ngoài, và thẻ hải quan (để cư trú tạm thời ở Liên Bang Nga) và (hoặc là) tình trạng cư trú hoặc là giấy phép tạm trú (đối với người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú ở Liên Bang Nga).

27. Phía tiếp nhận ghi đầy đủ tờ thông báo về sự có mặt của từng người nước ngoài phải thống kê về nơi cư trú phù hợp với Nguyên tắc hiện hành.

Giấy thông báo về sự có mặt sẽ phải ghi đầy đủ và phân loại bằng tay hoặc là sử dụng phương tiện kỹ thuật bằng tiếng Nga. Khi ghi không được phép sửa chữa, sử dụng chữ viết tắt hoặc là từ viết tắt.

Trong trường hợp gửi thông báo về sự có mặt bằng đường bưu điện, tờ thông báo sẽ được ghi thành 2 bản, 1 bản lưu ở cơ quan bưu điện liên bang trong vòng 1 năm.

28. Người đưa thông báo về sự có mặt tới tổ chức khu vực của Cục hải quan Liên Bang hoặc là đến tổ chức liên lạc bưu chính liên bang nhất thiết phải trình giấy tờ chứng thực bản thân người đó.

Phía tiếp nhận thông báo về sự có mặt được trình thông báo tới tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang sẽ đính kèm bản copy giấy tờ chứng thực cá nhân của người nước ngoài, còn đối với việc tạm trú ở Liên Bang Nga của người nước ngoài kèm theo bản copy thẻ hải quan của người đó.

29. Khi cư trú tạm thời hoặc là sống lưu lại tạm thời ở Liên bang Nga của người nước ngoài phù hợp với tiểu mục 3 điều 22 của Luật Liên Bang trực tiếp đến tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan liên bang gửi kèm thông báo về sự có mặt các giấy tờ sau:

а) Copy giấy tờ chứng thực bản thân của công dân nước ngoài;

б) Những giấy tờ khẳng định nguyên tắc tôn trọng gây trở ngại cho phía tiếp nhận sẽ tự động gửi thông báo về sự có mặt;

в) Copy giấy tờ chứng thực bản thân của công dân Liên Bang Nga (công dân nước ngoài hoặc là cá nhân có trách nhiệm của tổ chức) hiện ra với tư cách phía tiếp nhận;

г) Copy thẻ hải quan (đối với tạm trú ở Liên Bang Nga của người nước ngoài).

30. Khi tự động thông báo của tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang phù hợp với tiểu mục 4 của điều 22 luật Liên Bang thường trú ở Liên Bang Nga đối với người nước ngoài về sự có mặt của mình tại điểm cư trú trực tiếp hoặc là trong trình tự quy định của bưu điện thông báo về sự có mặt kèm theo các giấy tờ sau:

а) Copy giấy tờ chứng thực bản thân người nước ngoài;

б) Sự đồng ý bằng văn bản của phía tiếp nhận;

в) Copy giấy tờ chứng thực bản thân của công dân Liên Bang Nga (người nước ngoài hoặc là người có trách nhiệm của tổ chức) hiện ra với tư cách của phía tiếp nhận.

31. Trình tự tiếp nhận thông báo về sự có mặt, hình thức đánh dấu khẳng định sự thực hiện các hoạt động cần thiết để thống kê theo điểm cư trú (trước đây - đánh dấu về việc tiếp nhận thông báo) bởi bên tiếp nhận và công dân nước ngoài, và trình tự đưa phiếu thông báo về sự có mặt vào trang bìa khi trình trực tiếp đến tổ chức khu vực của Cục hải quan Liên Bang được Bộ nội vụ của Liên Bang Nga quy định, và khi gửi ở dạng gửi bưu điện được Bộ Công nghệ thông tin và liên lạc Liên Bang Nga quy định theo thoả thuận với Bộ nội vụ Liên Bang Nga.

32. Thống kê theo điểm cư trú tạm thời ở Liên Bang Nga của người nước ngoài được tiến hành trong thời hạn tuyên bố thông báo về sự có mặt, nhưng không được nhiều hơn thời hạn mà luật Liên Bang Nga đã quy định "Về tình hình pháp luật của công dân nước ngoài ở Liên Bang Nga".

Thống kê thường trú hoặc tạm trú ở Liên Bang Nga của người nước ngoài được thực hiện trong thời hạn tuyên bố thông báo về sự có mặt tại điểm cư trú, nhưng không quá thời điểm hoạt động của dạng cư trú hoặc giấy phép tạm trú.

33. Tổ chức khu vực của Cục hải quan Liên Bang hoặc là tổ chức liên lạc bưu điện Liên Bang đã tiếp nhận từ phía tiếp nhận hoặc là từ công dân nước ngoài thông báo về sự có mặt sẽ kiểm tra độ đúng đắn việc điền thông tin và chính xác của các thông tin nêu trong thông báo và cũng như các giấy tờ kèm theo và trong đó có ngày đánh dấu sự tiếp nhận thông báo trong phiếu thông báo về sự có mặt, phần bìa của phiếu thông báo sẽ trả lại phía tiếp nhận hoặc là trả lại cho công dân nước ngoài.

34. Tổ chức khu vực của Cục hải quan liên bang trong vòng 3 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận thông báo về sự có mặt hoặc là nhận thông báo ở dạng thư gửi bưu điện sẽ cố định trong các giấy tờ thống kê của mình thông tin về việc phát hiện công dân nước ngoài tại điểm cư trú và trong trình tự quy định đưa thông tin phù hợp vào hệ thống thông tin thống kê hải quan nhà nước.

35. Các tổ chức có thẩm quyền tiến hành thống kê hải quan cho công dân nước ngoài phù hợp với điều 13 của Luật Liên Bang không được chậm nhất và trên cơ sở không hoàn lại sẽ gửi thông tin về người nước ngoài, được cố định khi tiến hành thống kê hải quan đến các tổ chức khu vực của Cục hải quan Liên Bang.

36. Khi mất mát hoặc hư hỏng phần bìa của phiếu thông tin về sự có mặt, người nước ngoài sẽ trực tiếp trình lên tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang, ở đó họ sẽ thống kê, thông báo việc copy phần bìa của thẻ thông báo về sự có mặt với tình trạng mất hoặc hưu hỏng phần bìa của thẻ thông báo về sự có mặt nêu trên. Khi đó người có chức vụ phù hợp của tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan liên Bang sẽ trình giây tờ chứng thực bản thân người nước ngoài.

Tổ chức khu vực của Cục hải quan Liên Bang sẽ kiểm tra những thông tin thống kê của người nước ngoài này theo điểm cư trú đã nêu và khi cần thiết chất vấn bản copy thông báo về sự có mặt được lưu giữ tại tổ chức liên lạc bưu điện Liên Bang.

Khi khẳng định những thông tin về việc thực hiện các hoạt động thống kê đơn do bên tiếp nhận và do người nước ngoài trong vòng 3 ngày làm việc sẽ làm bản sao phần bìa của phiếu thông báo về sự có mặt và đánh dấu sự tiếp nhận thông báo về sự có mặt.

37. Huỷ thống kê tại điểm cư trú của người nước ngoài được tiến hành trong các trường hợp sau:

а) Những thiệt hại từ nơi cư trú của người nước ngoài - trên cơ sở phần trang bìa của phiếu thông báo về sự có mặt;

б) Trục xuất công dân nước ngoài ra khỏi Liên Bang Nga - trên cơ sở của phần trang bìa của phiếu thông báo về sự có mặt;

в) Cái chết của người nước ngoài tại Liên Bang Nga hoặc quyết định của toà án có hiệu lực về việc khai nhận của công dân nước ngoài ở Liên Bang Nga, không biết gì về sự vắng mặt hoặc là thông báo về cái chết của họ.- trên cơ sở của giấy chứng nhận về cái chết hoặc là sự cam đoan trong trình tự được quy định của bản copy quyết định của toàn có hiệu lực pháp luật về sự khai nhận của công dân nước ngoài tại Liên Bang Nga, không biết gì về sự vắng mặt hoặc là thông tin về cái chết của họ.

38. Khi huỷ thống kê tại nơi cư trú của người nước ngoài trên cơ sở xem xét trước bởi các tiểu mục "c" của điểm 37 của Nguyên tắc này, những giấy tờ phù hợp có thể được các cá nhân có liên quan và các pháp nhân trình lên.

39. Khi tổn thất từ nơi cư trú của người nước ngoài, phía tiếp nhận nhất thiết không được muộn quá 2 ngày kể từ ngày tổn thất trực tiếp trình hoặc gửi phần bìa của phiếu thông báo về sự có mặt có sự hướng dẫn trong phần này của phiếu ngày tổn thất của người nước ngoài bằng đường bưu điện đến tổ chức khu vực phù hợp của Cục hải quan Liên Bang.

40. Khi nhận được những giấy tờ đã được xem xét bởi điểm 37 của nguyên tắc này, người có chức vụ của tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang trong vòng 3 ngày làm việc sẽ cố định các giấy tờ đã nêu trên của mình thông báo về sự huỷ đăng ký tại điểm cư trú của người nước ngoài và trong trình tự quy định đưa thông tin phù hợp đến hệ thống thông tin thống kê hải quan quốc gia.

Những giấy tờ, đã được xem xét ở tiểu mục "c" mục 37 của Nguyên tắc này phải hoàn lại, còn những bản copy các loại giấy tờ đó được đính kèm với các giấy tờ thống kê phù hợp.

41. Khi gửi phần bìa của phiếu thông báo về sự có mặt bằng đường bưu điện, bên tiếp nhận thực hiện các hoạt động để xoá sổ thống kê theo địa chỉ nơi cư trú của người nước ngoài đã được khẳng định bằng biên lai về việc chuyển đi gửi bưu điện.

42. Khi thay đổi thông tin về người nước ngoài được xem xét taị các tiểu mục 1-9 và 12 phần 1 điều 9 của Luật Liên Bang, phía tiếp nhận hoặc người nước ngoài, trong những trường hợp đã được xem xét trước bởi các phần 3 và 4 của điều 22 Luật Liên Bang nhất thiết trong vòng 3 ngày làm việc phải thông báo trực tiếp điều này đến tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang, sau khi trình thông báo bằng văn bản ở dạng tuỳ ý với lời đề nghị copy những giấy tờ cần thiết và điền mới đầy đủ phiếu thông báo về sự có mặt.

Phần bìa của phiếu thông báo về sự có mặt được hoàn trả lại cho bên tiếp nhận hoặc là người nước ngoài có đánh dấu tiếp nhận thông báo về sự có mặt.

Tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang không chậm quá 1 ngày làm việc sau ngày tiếp nhận thông báo, ấn định thay đổi thông báo về người nước ngoài trong các giấy tờ thống kê của mình và đưa thông tin cần thiết vào hệ thống thông tin nhà nước của thống kê hải quan.

43. Bên tiếp nhận đã nêu tại phần 9 điều 22 của luật Liên Bang, trước thông báo của tổ chức thống kê hải quan về sự có mặt hoặc là sự tổn thất của người nước ngoài sẽ tiến hành ấn định thông báo về công dân này trong những giấy tờ thông kê của mình.

IV. Thống kê theo địa chỉ cư trú và xoá sổ thống kê loại riêng của người nước ngoài

44. Người nước ngoài lưu lại ở khách sạn hoặc là trong một tổ chức khác, gọi là dịch vụ khách sạn, trong nhà điều dưỡng, nhà nghỉ, nhà nghỉ trọ, trại hè với những thiết bị đặc biệt, cơ sở du lịch, trại chăm sóc sức khoẻ, bệnh viện hoặc là trong các cơ sở bảo vệ sức khoẻ của người dân hoặc là dịch vụ xã hội cũng như trong các cơ sở đặc biệt dành cho các đối tượng xã hội không có nơi cư trú xác định, cơ quan hành chính của tổ chức hoặc là cơ sở phù hợp nhất thiết trong vòng 1 ngày phải thông báo cho tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang về sự có mặt của công dân nước ngoài ở nơi cư trú bằng cách gửi (chuyển) thông tin về sự có mặt để thống kê người nước ngoài theo nơi cư trú.

45.Khi tổn thất của người nước ngoài từ khách sạn, hoặc là trong một tổ chức khác, gọi là dịch vụ khách sạn, trong nhà điều dưỡng, nhà nghỉ, nhà nghỉ trọ, trại hè với những thiết bị đặc biệt, cơ sở du lịch, trại chăm sóc sức khoẻ, bệnh viện hoặc là trong các cơ sở bảo vệ sức khoẻ của người dân hoặc là dịch vụ xã hội cũng như trong các cơ sở đặc biệt dành cho các đối tượng xã hội không có nơi cư trú xác định, cơ quan hành chính của tổ chức hoặc là cơ sở phù hợp nhất thiết trong vòng không muộn hơn 12 giờ của ngày sau khi tổn thất của người nước ngoài đã nêu phải thông báo về điều này đến tổ chức khu vực của Cục hải quan Liên Bang bằng cách gửi (chuyển) phần bìa của phiếu thông báo về sự có mặt để xoá sổ thống kê người nước ngoài theo điểm cư trú.

46. Người nước ngoài mãn hạn tù hình sự hoặc là hành chính phải thống kê theo điểm cư trú trong các cơ sở thực hiện trừng phạt phù hợp, trong thời hạn mãn hạn tù ở các cơ sở này.

Trong trường hợp đó, cơ quan hành chính của cơ sở thực hiện trừng phạt là bên tiếp nhận.

Cơ quan hành chính của cơ sở thực hiện trừng phạt phù hợp trong vòng 1 ngày nhất thiết phải thông báo cho tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang về sự có mặt của người nước ngoài tại nơi cư trú bằng cách gửi (chuyển) thông báo về sự có mặt.

47. Người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú ở Liên Bang Nga tạm thời rời nơi cư trú vì sự xuất hiện những tình huống đặc biệt ở nơi này, tiến hành trên lãnh thổ, nơi người nước ngoài sinh sống kẻ khủng bố hoặc là áp dụng trên lãnh thổ này tình trạng đặc biệt hoặc là chiến tranh và xảy ra tại điểm tạm trú phải thống kê theo điểm cưu trú phù hợp với những Nguyên tắc hiện hành.

Trong trường hợp đó tổ chức tự quản địa phương trong lãnh thổ nằm ở điểm tạm trú đối với người nước ngoài hoặc là người không có quốc tịch là bên tiếp nhận.

48. Người nước ngoài - những thuỷ thủ là những thành viên của đoàn thuỷ thủ của tàu không chiến của nước ngoài, trong trường hợp xuống bờ và tạm trú trong vòng hơn 24 giờ ở khu vực cảng quang đãng của Liên Bang Nga để ghé vào tàu không chiến của nước ngoài hoặc là thành phố cảng của Liên Bang Nga để thống kê theo điểm cư trú bởi tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang trên cơ sở hộ chiếu của thuỷ thủ (chứng minh bản thân thuỷ thủ) khi có dấu của tổ chức kiểm tra bên ngoài về sự nhập cảnh của những công dân nước ngoài này vào Liên Bang Nga trong giấy tờ đã nêu .

Khi buộc phải dừng lại hoặc là có vấn đề khác trên lãnh thổ Liên Bang Nga trong thời hạn hơn 3 ngày ngoài thành phần cơ bản của đoàn thuỷ thủ của mình, những người nước ngoài - những thuỷ thủ là những thành viên của đoàn thuỷ thủ tàu chiến lưu lại Liên Bang Nga để thăm chính thức hoặc là không chính thức hoặc là ghé vào làm việc, cũng là những thành viên của đoàn thuỷ thủ, các thiết bị quân sự của nước ngoài ở lại để thống kê theo nơi cư trú bởi tổ chức khu vực thuộc Cục hải quan Liên Bang trên cơ sở hộ chiếu của thủy thủ (chứng minh bản thân thủy thủ) hoặc là giấy tờ khác chứng minh bản thân người nước ngoài, khi có dấu của tổ chức kiểm tra bên ngoài về việc nhập cảnh của công dân nước ngoài này vào Liên Bang Nga trong giấy tờ đã nêu.

Trong trường hợp đó cơ quan hành chính của cảng (sân bay) là bên tiếp nhận.

49. Việc xoá sổ công dân nước ngoài nêu tại các điểm 46-48 của Nguyên tắc này, cũng như người nước ngoài ở các cơ sở chuyên môn đối với hoạt động xã hội của người không có nơi ở xác định, từ việc thống kê theo điểm cư trú tiến hành trong trình tự được các Nguyên tắc này đã dự tính trước.

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Nguyên tắc tiến hành đăng ký hải quanôch những công dân nước ngoài và những cá nhân không có quốc tịch ở Liên Bang N</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.