Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир


Thông tin tham khảo

Quy chế xuất cảnh ra ngoài lãnh thổ và nhập cảnh vào lãnh thổ Liên Bang Nga
Những quy tắc và lời khuyên chung, những mẫu hồ sơ tiêu chuẩn, những quy chuẩn
Sự trợ giúp pháp luật, những văn bản pháp luật thông thường, các mẫu hợp đồng, các mẫu hồ sơ về giáo dục
Tất cả về bảo hiểm sức khoẻ, dịch vụ y tế và bảo hiểm ty tế
Giá học và nhà ở kèm theo chi phí, các nguồn tài chính


Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.