Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Loading

Отправка анкеты

Trở về các trường đại học đã chọn

Hãy làm ơn ghi bản khai bằng tiếng Nga

Tư chất cá nhân
Họ*
Tên, phụ danh*
Giới tính* nam   nữ
Ngày sinh*
Quốc tịch*
Ngôn ngữ mẹ đẻ*
Thông tin liên lạc
Đất nước*
Địa chỉ thư
Điện thoại liên lạc
Địa chỉ thư điện tử*
Thông tin về nền giáo dục nói đến
Trình độ giáo dục* trung học
trung cấp chuyên ngành
đại học
Tên đầy đủ của trường học*
Tên hồ sơ về giáo dục*
Xêri và số hồ sơ về giáo dục*
Được cấp khi nào*
Ngôn ngữ đào tạo
Trình độ nắm vững tiếng Nga* cơ bản (А1)
cơ sở (А2)
Thứ nhất (B1)
Thứ 2 (B2)
Thứ 3 (C1)
Thứ 3 (C2)
Giấy tờ chứng minh việc nắm vững tiếng Nga như tiếng nước ngoài*
Xêri và số*
Ai cấp và cấp khi nào*
Những ngôn ngữ nắm vững khác (làm ơn hãy liệt kê)
Bổ sung
Kinh nghiệm làm việc theo chuyên ngành
Danh sách bài đăng báo
Những thông tin bổ sung mà các bạn coi là cần thiết nêu ra

* - phạm vi bắt buộc

  
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.