Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Hạn ngạch tiếp nhận công dân nước ngoài và người nước ngoài vào học ở các trường đại học quốc gia.

Trong mục này, nói về tất cả sinh viên nước ngoài bao gồm cả những người nước ngoài sống ở nước ngoài đến học ở Nga theo học bổng của chính phủ liên bang Nga. Sinh viên vào học tại các trường đại học, đại học tổng hợp, viện hàn lâm và các trường khác ở Nga, sinh viên phải trả học phí, có thể phần không đọc.

Chiểu theo nghị định của Chính phủ Liên Bang Nga ngày 25 tháng 8 năm 2008 N638 (rus), tổng số lượng được tiếp nhận vào các tổ chức giáo dục nhà nước Liên Bang của nền giáo dục cao đẳng và đại học chuyên nghiệp, việc học được tính ngân sách liên bang cấp cho công dân nước ngoài và những người nước ngoài sống ở nước ngoài không thể vượt quá 10.000 người trong 1 năm. Số lượng này không phụ thuộc vào thời gian học tập, mức độ và hình thức được thực hiện các chương trình.

Mục đích tiếp nhận công dân nước ngoài và những người sống ở nước ngoài vào học các trường cao đẳng ở Nga là sự giúp đỡ các nước đào tạo cán bộ, và nền tảng phụ vụ các cam kết quốc tế của Liên Bang Nga. Lúc đó sinh viên nước ngoài trong suốt thời gian học tập, ngoài phụ thuộc vào kết quả học tập sẽ nhận được học bổng nhà nước và sẽ được cấp chỗ ở trong ký túc xá, trong các điều kiện được quy định đối với công dân Liên Bang Nga học và tính theo ngân sách Liên Bang Nga cấp.

Các chi phí liên quan đến học tập của sinh viên nước ngoài và những người nước ngoài sống ở nước ngoài. Cũng như cấp học bổng cho họ được các Cơ quan tổng cục thanh toán thuộc thẩm quyền của các trường đại học quốc gia, đại học tổng hợp, viện hàn lâm tiếp nhận phạm trù sinh viên. Vì thế mức tài chính được bó hẹp bằng phương sách, bộ và các cục xem xét trong ngân sách liên bang, phù hợp năm ngân sách và (giai đoạn chính) trong giáo dục.

Tổ chức tiếp nhận công dân nước ngoài cũng như những người nước ngoài sống ở nước ngoài vào các cơ quan giáo dục Liên Bang Nga của trường đại học và trung học chuyên nghiệp ở Nga để học bằng Ngân sách Liên Bang cấp (có nghĩa: trích học bổng của chính phủ Liên Bang Nga uỷ thác cho hãng Liên Bang về giáo dục.Trình tự tiếp nhận công dân nước ngoài (rus) вcó uỷ nhiệm của nhà nước. Các cơ quan giáo dục của đại học chuyên nghiệp niên khoá 2010/2011 (lệnh của Bộ giáo dục khoa học Nga ngày 26/5/2009 số 841).

Kế hoạch tiếp nhận công dân nước ngoài (rus) vào học tại trường đại học chuyên nghiệp nhà nước được thanh toán theo ngân sách quốc gia trong năm 2010

Kế hoạch tiếp nhận công dân của các nước SNG, Baltic (rus),và những công dân nước ngoài sống ở nước ngoài vào học tại trường đại học chuyên nghiệp của nhà nước được thanh toán bằng ngân sách liên bang năm 2010


Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Hạn ngạch tiếp nhận công dân nước ngoài và người nước ngoài vào học ở các trường đại học quốc gia.</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.