Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Chi trả thuế nhà nước

N
п/п

Danh mục dịch vụ

Giá dịch vụ,
đồng rúp

Đơn vị tính tài liệu

1

Thẩm định tài liệu mẫu quốc gia về ĐH và sau ĐH CN, về học vị học hàm

2 966,07
Trong đó có thuế giá trị gia tăng 452,45

1

2

Thẩm định công nhận và thiết lập tại LBNga Tương đương tài liệu về học tập , về học vị và học hàm liên quan tài liệu .- về GDTHPT, cơ sở chuyên ngành

 

 

- Giáo dục THCN;

3035,58
Trong đó có thuế giá trị gia tăng 463,06

1

- ĐHCN;

3261,61
Trong đó có thuế giá trị gia tăng 497,53

1

- ĐHCN.

3600,64
Trong đó có thuế giá trị gia tăng 549,25

1

Nhất thiết phải chi trả thuế chỉ khi đơn của bạn được nhận đăng ký số ( khi trả tài liệu) Trong trường hợp đối kháng tiền trả của bạn sẽ không đồng nhất . Hóa đơn có các dạo cụ sẽ giao tại trung tâm thẩm định chính.


Nguồn: ban phục vụ Bộ GDNga

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Chi trả thuế nhà nước</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.