Russian
Русский
English
English
French
Français
Spanish
Español
German
Deutsch
Italian
Italiano
Portuguese
Português
український
Україн
Kazakh
Қазақша
Chinese
中文
Arabic
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Mongolian
Mонгол
Vietnamese
Tiếng Việt
Moldavian
Moldov
Romanian
Română
Türkçe
Türkçe

Portal - Asociación Latinoamericano Rusia - Oferta Universitaria de las Americas y el Mundo, Rusas, estudios en rusia, universidades rusas, idioma ruso
Ruski studenti SCG
Фонд Русский мир

Chứng nhận vắn tắt

Tài liệu nước ngoài về giáo dục khi nhập vào LBNga mục đích sử dụng tài liệu, làm thủ tục công nhận( thủ tục công nhận)

Thủ tục công nhận tài liệu nước ngoài về giáo dục - đó là quy chuẩn hóa hợp pháp hóa trên lãnh thổ LBNga của giáo dục, nhận ở nước ngoài.

Phân biệt công nhận viện hàn lâm và chuyên ngành. 

Công nhận viện hàn lâm cho phép người có sở hữu thủ tục công nhận tiếp tục học tập trong trường học LBNga phù hợp trình độ.

Công nhận chuyên ngành* Cho phép người có sở hữu thủ tục công nhận , thực hiện hoạt động chuyên ngành trên lãnh thổ LBNga.

Cũng công nhận đó liên quan đến tài liệu giáo dục trung học

Hiện nay LBNga có sự thỏa thuận về công nhận lẫn nhau các tài liệu về giáo dục với tất cả các cộng hòa cũ Liên-xô trừ các nước Ban-Tích, Gruzia và Yzbekixtan.

Quyết định công nhận và thiết lập tương đương tài liệu về giáo dục và về học vị do sở LB về giám sát trong lĩnh vực giáo dục (Nga) (và KH).

Hàng năm cơ quan giáo dục Nga ấn hành tin báo chỉ (Nga) báo chỉ các CH SNG có cam kết công nhận lẫn nhau tài liệu về giáo dục. Những người có sở hữu tài liệu về giáo dục phổ thông , được cấp trong các quốc gia đó miễn thủ tục công nhận và trình hội đồng tiếp nhận các tổ chức giáo dục . nguyên bản tài liệu về giáo dục phổ thông và dịch ra tiếng nga có công chứng.

Thực hiện các thủ tục này bảo đảm tổ chức kỹ thuật quyền hạn cùa bộ GDNga "Trung tâm thẩm định chính" (Nga).

Tài liệu nhất thiết khi tiến hành thủ tục công nhận
Phương thức nhận tài liệu
Chi trả thuế nhà nước

Giao tiếp

Địa chỉ bưu điện:
Phố; Sabalovka , nhà13 , căn hộ 102 . TP: Matxcova 117997
Bộ GDNga, công nhận IDO

Tiếp cá nhân :
TP: Matxcova , phố; Ordzonikidze nhà 11 , cửa 9 tàng 2 , phòng 13 (ga tàu điện ngầm " Đại lộ Lenin")
Ngày làm việc; Thứ hai - sáu , từ 09.00 đến 17.00h.

ĐT:  
+7 (495) 665-0015
+7 (495) 649-80-72 Quay 821

Bưu điện điện tử : 
fgnu@glavex.ru  - Về vấn đề chung
apostil@glavex.ru  - Về vấn đề công nhận và xác nhận tài liệu về học tập
claims@apostil.glavex.ru  - Đối với chi trả dịch vụ


*Ngoại trừ tài liệu nước ngoài về học tập theo chuyên ngành y và dược. Phù hợp với nghị định của chính phủ LBNga Ngày 07.02.1995 , số 119 " Về quy chế cho phép hoạt động y và dược tại LBNga , những người được nhận đào tạo y , dược trong các quốc gia nước ngoài" ( trong nghị định của chính phủ LBNga ngày 01.02.2005 , số 49) cho phép hoạt động đối với những ai được công nhận IDO theo chuyên ngành y , dược , bộ y tế Nga thực hiện.


Nguồn: ban phục vụ Bộ GDNga

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu nào của website DẪN CHỨNG NHẤT THIẾT PHẢI TÍCH CỰC
Tất cả các tài liệu được pháp luật bảo vệ quyền tác giả
NTML – mã dẫn chứng:
<a href="">Chứng nhận vắn tắt</a>
Tìm kiếm
Tìm kiếm mở rộng


quan trọng
Các tiền
FAQ
Mới
Интерактивная карта образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному

Интерактивная карта образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан на бюджетной основе

Федеральный портал "Российское образование"

ЕДИНОЕ ОКНО
доступа к образовательным ресурсам
Библиотека учебных ресурсов


© 2010-2013 Bộ giáo dục và khoa học Liên Bang Nga
Sử dụng tài liệu của trang web liên kết «Giáo dục nga dành cho người nước ngoài» và thông báo của người quản lý.